FMMS nhận viết themes (giao diện WordPress), nâng cấp chức năng themes cho website xây dựng trên nền tảng WordPress theo yêu cầu chức năng từ khách hàng.

Chi phí nâng cấp và dựng Giao Diện (Theme WordPress)

– Chi phí hợp lý tùy theo từng yêu cầu cụ thể của khách hàng.
– FMMS phát triển và nâng cấp themes (giao diện) theo yêu cầu của khách hàng trong suốt quá trình sử dụng (chi phí nâng cấp sẽ ở mức hợp lý nhất).

Kỹ thuật phát triển Themes WordPress

– FMMS viết và phát triển Themes (giao diện) theo chuẩn thiết kế giao diện mà mã nguồn CMS WordPress hỗ trợ.
– FMMS sử dụng các function hỗ trợ mới nhất tại thời điểm viết giao diện website.
– FMMS sử dụng các function mới nhất tại thời điểm “nâng cấp” giao diện (đối với trường hợp khách hàng nâng cấp, sửa chữa giao diện cũ).

FMMS Polygon

You may also like

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.