FMMS nhận viết plugins, nâng cấp chức năng plugins cho website xây dựng trên nền tảng WordPress theo yêu cầu chức năng từ khách hàng.

Chi phí nâng cấp và viết plugins

– Chi phí hợp lý tùy theo từng yêu cầu cụ thể của khách hàng.
– FMMS phát triển và nâng cấp plugins theo yêu cầu của khách hàng trong suốt quá trình sử dụng (chi phí nâng cấp sẽ ở mức hợp lý nhất).

Kỹ thuật phát triển plugins

– FMMS viết và phát triển plugins theo chuẩn mà mã nguồn CMS WordPress hỗ trợ.
– FMMS sử dụng các function hỗ trợ mới nhất tại thời điểm viết plugins.
– FMMS sử dụng các function mới nhất tại thời điểm “nâng cấp” plugins (đối với trường hợp khách hàng nâng cấp, sửa chữa).

FMMS Polygon

Một số plugin tham khảo:

WordPress Automatic Plugin: Sunfrog Affiliate Program – T-Shirt
Link: http://fmmspolygon.com/wordpress-automatic-plugin-sunfrog-affiliate-program-t-shirt.html

 

You may also like

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.