Quỹ Sand là một quỹ do cá nhân mình lập ra với mục đích chia sẻ (trích lũy) chi phí thu nhập từ việc bán các dịch vụ, sản phẩm, hay bất cứ gì kiếm ra $ hợp pháp… của mình giành cho cộng đồng.
Hiện tại nguồn thu nhập các nguồn sau sẽ mặc định được tích lũy % cho quỹ Sand:

1. Các dịch vụ có trong chương trình tích lũy của FMMSPolygon.com cùng khách hàng sử dụng dịch vụ tại FMMS. Trung bình là 15%/ tổng chi phí lợi nhuận của mỗi dịch vụ minh bạch cụ thể.

2. 15% tổng chi phí thu nhập từ việc kiếm tiền với Quảng Cáo Google AdSense trên các hệ thống website được làm publisher cho Google AdSense (vì lý do cá nhân mình xin phép không công khai toàn bộ danh sách website này).

3. 100% hoặc 50% tổng chi phí lợi nhuận khi bán các sản phẩm cụ thể tại các website liệt kê cụ thể trong từng chương trình sẽ được thông báo công khai.

Chính sách hoạt động của quỹ Sand

Quỹ Sand không phải là tổ chức huy động chi phí trong cộng đồng mà chỉ sử dụng chi phí tích lũy trích % từ các chương trình phát động bởi FMMS Polygon.

Quỹ Sand không chấp nhận đại diện cho 1 tổ chức nào? không có đơn vị, tổ chức nào được ủy quyền danh nghĩa nếu không được công khai tại FMMSPolygon.com

Trách nhiệm của quỹ Sand

Sử dụng ý nghĩa và đúng mục đích, đúng đối tượng mà định hướng quỹ nhắm đến đặt ra. Tuy nhiên, nếu có trường hợp sử dụng sai mục đích và nhầm đối tượng quỹ Sand sẽ có thông báo cụ thể và công khai mọi thông tin trên website FMMSPolygon.com và các trang liên quan.

Không huy động, tích lũy, không đại diện sử dụng chi phí từ cộng đồng nếu tích lũy không phải có từ các thu nhập mà FMMS cung cấp trên.

Cù Kim Ngọc

You may also like

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.